CIO’s ondersteunen ‘Pledge’ van Amsterdam

Op 10 juli jongstleden kwamen zo’n 15 CIO’s uit de regio Amsterdam bijeen op het hoofdkantoor van gastheer ABN AMRO om van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingen hoe het tekort dan wel de verwachte mismatch tussen kennisbehoefte en -aanbod aan te pakken van IT skills voor de regio. Deze workshop was een initiatief van de Amsterdam IT Circle en CIONET in samenwerking met de Amsterdam Economic Board (AEB).

Aanleiding van de workshop was de ‘Pledge’ van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voor de ‘Grand Coalition for Digital Jobs’. Europa voorziet een groot tekort aan IT skills. Naar verwachting een te kort van 900.000 medio 2015. De Grand Coalition brengt relevante stakeholders bij elkaar om dit gezamenlijk op te lossen. De ‘Pledge’ is de toezegging van een activiteit die een stakeholder doet om de Grand Coalition te ondersteunen.

Ook in de regio Amsterdam verwacht men een tekort aan skills. Vandaar dat Amsterdam de AEB heeft opgericht om de samenwerking tussen de overheid, kennisinstituten en het bedrijfsleven te bevorderen: de ‘triple-helix’. Wethouder Carolien Gerhels overhandigde de Pledge van de MRA aan Eurocommissaris Neelie Kroes en Constantijn van Oranje op 8 mei 2013.

De workshop van 10 juli jongstleden verkende het CIO perspectief. Hoe kunnen CIO’s en de organisaties die zij vertegenwoordigen een bijdrage leveren? Na een welkomstwoord van Corné Mulders, CIO van ABN AMRO heeft Natasja van der Geest namens de AEB een overzicht gegeven van doelstellingen van de ‘Human Capital Agenda’ van de AEB en de Pledge per 2020:

 1. Een toename van 25% van het aantal IT studenten in Amsterdam;
 2. Betere kruisbestuiving van IT met andere vakgebieden zoals zorg, finance en de creative sector;
 3. Amsterdam is aantrekkelijk voor IT talent uit het buitenland om zich te vestigen.

De aanwezige CIO’s hebben zich over twee vragen gebogen:

 1. Wat is het beoogde succes wat we medio 2020 bereikt hebben in de Metropool Regio Amsterdam?
 2. Wat is er nodig om daar te komen?

De bevindingen en conclusies waren opvallend en zeer bemoedigend: veel ideeën kwamen overeen en vrijwel iedereen toonde ‘commitment’ met betrekking tot het ontwikkelen van MRA en de Human Capital agenda. De belangrijkste conclusies en ideeën:

 • Nederland is een apart land met een eigen cultuur die tevens onze ‘competitive edge’ is. Als voorbeeld werd de VOC uit de 17e eeuw genoemd. Door de unieke cultuur en positie in de wereld kon een klein land als Nederland een leidende positie in de wereld bemachtigen. Amsterdam moet fungeren als een “tolk” en in die rol aan alle stakeholders laten zien welke mogelijkheden de IT biedt.
 • Amsterdam moet een innovatieve, netwerkende stad worden en zich richten op nichemarkten. MRA is te klein om direct te concurreren met steden als Londen, Parijs of Berlijn. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat bedrijven creatieve mensen aantrekt uit het binnen- of buitenland. MRA staat bekend om de financiële en creatieve sector en moet dat ook uitdragen.
 • Een oplossing om een ‘tijdelijk’ tekort aan specialisten op te vangen is het creëren van een ‘pool‘ van specialisten. Er zijn werkzoekenden genoeg, het probleem is om de juiste mensen, op de juiste tijd en plek te krijgen. Bedrijven kunnen (tijdelijke) vacatures opvangen door specialisten uit een ‘pool’ te halen.
 • Er is een grote ‘mismatch’ tussen de vraag en het aanbod van jonge werknemers/starters. Jonge mensen kiezen te vaak voor een studie of opleiding die niet past binnen de door het bedrijfsleven gevraagde skills. Aankomende studenten weten vaak niet dat je ook bij niet-ICT bedrijven een mooie IT carrière kan opbouwen. Er moet een brug komen tussen scholing en wat er in het dagelijks leven gebeurt. Bedrijven kunnen basis- of middelbare scholen adopteren, waardoor zij aan jonge mensen kunnen laten zien wat je met techniek en in het bijzonder met IT kan. Hopelijk worden zij hierdoor gestimuleerd om daadwerkelijk een vervolgopleiding in de techniek of IT te gaan doen.
 • Het imago van bedrijven in Amsterdam moet onder scholieren worden versterkt. Er zijn in de MRA weinig voor jeugd aansprekende bedrijven, zoals Audi, Google, Facebook etc. Hoewel CIO’s en IT directeuren met passie kunnen spreken over het vak, is het misschien een beter idee om starters/trainees op scholen te laten spreken over hun vak.
 • Vanuit de universiteiten moet er meer samengewerkt worden met het bedrijfsleven. Een universitaire opleiding richt zich vaak op de wetenschap, terwijl maar een klein percentage daadwerkelijk wetenschapper wordt. Het is daarom van groot belang dat studenten tijdens hun bachelorperiode al enkele keer (snuffel) stages doen bij verschillende bedrijven, zodat zij gerichter hun Master kunnen kiezen.
 • MRA moet een goed vestigingsklimaat creëren voor start-ups. Amsterdam kan hierdoor bekend komen te staan als een innovatieve en ondernemende stad. Zowel universiteiten, bedrijven als de overheid kunnen hieraan bijdragen. Universiteiten en bedrijven kunnen gezamenlijk investeren in jonge ondernemers door middel van het organiseren van faciliteiten of het financieel ondersteunen van start-ups. Een voorbeeld is het opzetten van IT collectieven in leegstaande gebouwen, waar verschillende jonge mensen/studenten kunnen ondernemen.
 • Het is belangrijk dat MRA nieuwe ‘kennis’ aantrekt. Op dit moment kunnen bedrijven voor bepaalde vacatures geen geschikte kandidaten vinden. Door middel van uitwisselingsprojecten of het insourcen van buitenlandse werknemers kan worden bewerkstelligd dat de juiste kennis paraat is.

Daarnaast was de belangrijkste conclusie dat het bedrijfsleven met elkaar wil samenwerken. De overheid kan het niet alleen en heeft commitment van het bedrijfsleven nodig; veel bedrijven staan welwillend tegenover het idee om te investeren in projecten die de ontwikkeling van MRA stimuleren. De komende tijd moet er worden nagedacht hoe de samenwerking van de ‘triple helix’ het beste tot zijn recht kan komen. Het motto is hierbij wel “Niet alleen praten, maar gewoon doen!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *